top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, training, aanbieding - en transactie tussen JD beauty en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden. 
 
Bij het maken van een afspraak, het boeken van een training, - of het aankopen van producten gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.  

Deze algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

  

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven, om één van uw minderjarige personen ten laste, deze site of onze diensten te gebruiken. 

U stemt ermee in geen enkel deel van de diensten, het gebruik van de diensten of toegang tot de diensten of enig contact op de website waarop de diensten worden aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

  

We behouden ons het recht voor om onze diensten, aan iedereen om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren. 


 U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de algemene voorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden betekend acceptatie van die wijzigingen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Verplichtingen van het schoonheidssalon  

JD beauty staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten. 
 
JD beauty zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling. 

 

JD beauty zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 
 
Prijzen worden duidelijk aangegeven op de website en in het salon. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.
 
JD beauty voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt. 

Verplichtingen van de klant   

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze webshop worden gedaan. 

 

De klant dient alle actuele gegevens, volledig en nauwkeurig, aan JD beauty te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. 
 
De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst JD beauty op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen. 

Betaling  

JD beauty vermeldt de prijzen van alle diensten en producten zichtbaar op de website en in het salon. Alle bedragen zijn vrijgesteld van btw.

 

JD beauty kan bovenop de prijs ook de verzendkosten aanrekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is.  

 

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bon. De vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. 

Persoonlijke kortingscodes dienen binnen de 3 maanden te worden gebruikt (tenzij anders vermeld)

Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt. 

 

Diensten en producten:

De klant dient direct na de dienst de betaling van de behandeling of de aankoop van eventuele producten contant te voldoen.

Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van JD beauty op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.  

Wanneer de factuur niet binnen de 30 dagen wordt voldaan, zal een toeslag van 10% worden aangerekend. Indien de betaling uitblijft zal uw dossier overgemaakt worden aan incasso Intrum. Dan zullen de wettelijk bepaalde interesten en kosten in rekening gebracht worden.

Trainingen: 

Er wordt een aanbetaling gedaan van 500€. 

U ontvangt de verdere instructies per e-mail.

Betaald u in termijnen?

De inschrijving is enkel geldig na het overmaken van het volledige bedrag van de training. 


Het volledige bedrag van de training dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursusdag overgemaakt te worden op onze bankrekeningnummer BE42 0636 7164 9354  t.n.v. JD beauty onder vermelding van je naam en startdatum cursus.
 

Wanneer de factuur niet binnen de 30 dagen wordt voldaan, zal een toeslag van 10% worden aangerekend. Indien de betaling uitblijft zal uw dossier overgemaakt worden aan incasso Intrum. Dan zullen de wettelijk bepaalde interesten en kosten in rekening gebracht worden.

Annuleringsvoorwaarden

Behandelingen:

 

De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur

vooraf aan de afspraak. De klant kan het voorschot dan binnen de 3 maanden opnieuw gebruiken indien hij/zij tijdig annuleert. 

Het betaalde voorschot wordt in geen enkel geval terug betaald. 
 
Wanneer de klant de afspraak binnen de 24 uur voor de afspraak annuleert, dan is de klant het voorschot kwijt. Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden kan u ons een attest bezorgen., zo kan u alsnog uw voorschot recupereren voor een nieuwe datum.

Wanneer de klant niet komt opdagen op de afspraak zonder te verwittigen, dan mag JD beauty de volledige behandeling in rekening brengen. 

Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag JD beauty de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen en de behandeling op een later tijdstip in plannen.  
 
In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt. 

Trainingen:

Terug betaling van een voorschot of aanbetalingen is in geen enkel geval mogelijk. 

Indien je tijdig annuleert kan het voorschot bedrag voor een andere training, behandeling of producten gebruikt worden.

Als je de cursus niet kunt bijwonen, dien je ons dit, uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursusdatum, te laten weten. U kan dan uw aanbetaling gebruiken voor een nieuwe data binnen de 3 maanden.
 

Indien de klant zich inschrijft en vervolgens binnen 10 - 21 dagen voor aanvang van de cursusdatum door zijn/haar toedoen geen doorgang kan vinden, is hij/zij aan ons 25% van het totaalbedrag van de opleiding + het voorschot verschuldigd. U kan dan uw aanbetaling nog gebruiken voor een nieuwe data (binnen de 3 maanden) die wordt vastgelegd binnen de 48uur na annulering.
 

Het wijzigen van een opleiding naar een latere datum kan maar eenmaal plaatsvinden en is na deze wijziging definitief.

Indien je binnen de 10 dagen voor aanvang van de cursusdatum annuleert dan verliest de cursist zijn/haar het voorschot van 500€.
 

Bij laattijdig annuleren en het niet komt opdagen op de dag van de geplande cursus, behouden wij ons het recht het volledige bedrag van de training in rekening te brengen.

Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden kan u ons een attest bezorgen.

Beëindigen

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze algemene voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Garantievoorwaarden  

JD beauty biedt de klant 48u garantie.
 

Deze garantie geldt niet, wanneer:  

 

  • De klant de adviezen over de voorzorg en nazorg van de behandeling niet goed heeft opgevolgd. 

  • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing en het advies van JD beauty heeft gebruikt.  

  • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door JD beauty zijn aanbevolen. 

Klachtenafhandeling  

Heeft de klant een klacht over een dienst of product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar binnen 48u ontdekking, schriftelijk of per e-mail gemeld te worden bij JD beauty.
 
JD beauty moet binnen 7 dagen een passend antwoord geven op de klacht. 
 
Er wordt in geen enkel geval geld terug betaald van een uitgevoerde dienst. Als JD beauty en de klant niet tot overeenstemming komen, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator. 

Beschadiging & diefstal  

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het salon beschadigt, dan heeft JD beauty het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen. 
Diefstal wordt door JD beauty altijd direct bij de politie gemeld. 

Behoorlijk gedrag  

De klant dient zich in het salon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft JD beauty het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het salon te weigeren. 

Recht  

Op elke overeenkomst tussen JD beauty en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst. 

Vrijwaring

U stemt ermee in JDBEAUTY en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Contactgegevens

Vragen over de algemene voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@jdbeauty.be.
Onze contactgegevens staan hieronder vermeld:
JD beauty
info@jdbeauty.be
Molenstraatje 33 - 9230 Wetteren, België
Tel: +32493993387
BTW nr: BE0835457931

bottom of page